Voorwaarden

Artikel 1 : Definities

AD Solutions: AD Solutions bestaat sinds 2017 en houdt zich bezig met arbeidsdeskundige expertise. Advies in het kader van interne en externe re-integratietrajecten, casemanagement in het kader van de Wet Verbetering Poortwachter.

Opdrachtgever: Een derde op wiens verzoek een verrichting wordt uitgevoerd.

Verrichting: Alle diensten die AD Solutions aanbiedt.

Cliënt: Een persoon die de verrichting ondergaat.

Artikel 2: Toepasselijkheid

2.1 Op alle rechtsbetrekkingen, waaronder begrepen offertes tussen AD Solutions enerzijds, en de organisatie waarvoor de offerte is uitgebracht of waarmee de overeenkomst van dienstverlening is afgesloten door AD Solutions anderzijds, zijn onder uitdrukkelijke uitsluiting van andere algemene voorwaarden uitsluitend deze Algemene Voorwaarden van toepassing

2.2 Alle offertes hebben een geldigheidsduur van één maand vanaf de datum van aanbieding, tenzij anders aangegeven.

Artikel 3: Dienstverlening

3.1 De diensten die door AD Solutions verricht worden omvatten de diensten, inclusief alle wijzigingen, aanvullingen en/of uitbreidingen die na totstandkoming van de overeenkomst tussen AD Solutions en opdrachtgever zijn overeengekomen.

3.2 De opdrachtgever verstrekt AD Solutions tijdig en zonder kosten alle informatie die AD Solutions nodig heeft voor het uitvoeren van de overeengekomen dienstverlening.

3.3 AD Solutions kan niet verantwoordelijk gesteld worden indien de informatievoorziening niet tijdig of niet volledig nagekomen wordt door de opdrachtgever.

Artikel 4: Tarieven

4.1 De door AD Solutions gehanteerde tarieven zijn in Euro’s en exclusief BTW.

4.2 AD Solutions heeft het recht de prijzen en tarieven te verhogen wegens factoren die buiten de invloedssfeer liggen van AD Solutions, die zijn ontstaan na het uitbrengen van de offerte dan wel na totstandkoming van de overeenkomst. Opdrachtgever is gehouden de verhoogde prijs te voldoen en niet gerechtigd de overeenkomst in verband met de prijsverhoging op te zeggen indien de prijsverhoging minder dan 10% bedraagt.

Artikel 5: Facturering en betaling

5.1 Tenzij anders overeengekomen, dient de opdrachtgever binnen 14 dagen na factuurdatum, zonder enig beroep op verrekening, aan AD Solutions tegen behoorlijk bewijs van kwijting te voldoen.

5.2 Bij overschrijding van de betalingstermijn is opdrachtgever, zonder dat ingebrekestelling vereist is, in verzuim. Alle kosten, zowel gerechtelijke als buitengerechtelijke, die AD Solutions zal maken wegens niet nakoming van de betalingsverplichting komen ten laste van de opdrachtgever. De buitengerechtelijke incassokosten bedragen tenminste 15 % van de hoofdsom.

Artikel 6: Vertrouwelijke gegevens

6.1 AD Solutions en opdrachtgever zijn over en weer verplicht tot vertrouwelijke behandeling van alle informatie die zij in het kader van het sluiten en het uitvoeren van de overeenkomst hebben verkregen.

6.2 AD Solutions zal een geheimhoudingsplicht dwingend opleggen aan alle bij de uitvoering van diensten ingeschakelde derden.

Artikel 7 : Aansprakelijkheid

7.1 AD Solutions is aansprakelijk voor tekortkomingen in de uitvoering van de opdracht, voor zover deze het gevolg zijn van het niet in acht nemen door het bureau van de zorgvuldigheid, deskundigheid en het vakmanschap waarop bij het uitbrengen van adviezen in het kader van de betrokken opdracht mag worden vertrouwd. De aansprakelijkheid voor de schade veroorzaakt door de tekortkomingen wordt beperkt tot het bedrag van het honorarium dat het bureau voor zijn werkzaamheden in het kader van die opdracht heeft ontvangen. Bij opdrachten die een langere doorlooptijd dan een half jaar hebben, geldt een verdere beperking van de hier bedoelde aansprakelijkheid tot maximaal het declaratiebedrag over de laatste zes maanden

7.2 Eventuele aanspraken van de opdrachtgever in hier bedoelde zin dienen binnen één jaar na het ontdekken van de schade te zijn ingediend, bij gebreke waarvan de opdrachtgever zijn rechten heeft verwerkt.

7.3 Opdrachtgever vrijwaart AD Solutions voor iedere aanspraak, die een cliënt of een derde jegens AD Solutions geldend wenst te maken betreffende de overeenkomst tussen AD Solutions en opdrachtgever.

7.4 AD Solutions is niet aansprakelijk voor de tekortkoming van derden, onder welke naam of titel dan ook.

Artikel 8: Toepasselijkheid recht en geschillen

8.1 Op alle met AD Solutions gesloten overeenkomsten alsmede de offertes is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.

8.2 Alle geschillen tussen partijen zullen bij uitsluiting worden voorgelegd aan de bevoegde rechter .

8.3 Indien enige bepaling van deze algemene voorwaarden in strijd mocht zijn met enig dwingend rechtsvoorschrift, zal de betreffende bepaling worden vervangen door een rechtens correcte vergelijkbare bepaling, die overeenkomt met de inhoud van de strijdige bepaling.